^Powrót na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

Roczny plan pracy przedszkola

 ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA GMINNEGO W ŚWIESZYNIE

 

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

Roczny Plan Pracy opracowała Rada Pedagogiczna Przedszkola Gminnego w Świeszynie

 

i zatwierdziła do realizacji Uchwałą Nr 1 /2017r .Rady Pedagogicznej w dniu 31.08.2017r.

 

Misja przedszkola

W naszym przedszkolu dziecko :

- poznaje swoje prawa, obowiązki,

- rozwija aktywność twórczą,

- zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy,

- współdecyduje i współtworzy nasze przedszkole,

- czuje się bezpieczne w życzliwej i dobrej atmosferze,

Przedszkole:

- stwarza warunki umożliwiające indywidualny rozwój każdego dziecka,

- przygotowuje dziecko do dalszego etapu edukacji,

- działa o dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną, gotową do zmian i innowacji,

- styl pracy nauczyciela oparty jest na ścisłej współpracy i przy czynnym udziale rodziców, oraz dobrych

relacjach z instytucjami współdziałającymi, wspierającymi przedszkole,

-działania programu wychowawczego i profilaktycznego oparte są na nabywaniu doświadczeń społecznych,

kształtowaniu dziecięcej osobowości,

WIZJA ROZWOJU PRZEDSZKOLA:

Przedszkole:

- otwarte na potrzeby dzieci i rodziców,

- stwarza możliwości do wszechstronnego rozwoju dzieci,

- podejmuje działania twórcze,

-integruje środowisko przedszkolne i lokalne wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska,,

- dba o wyrównywanie szans edukacyjnych,

- promuje zdrowy styl życia,

- podejmuje działania zmierzające wyeliminowaniu agresji,

- podejmuje akcje na rzecz pomocy potrzebującym,

- szanuje i respektuje prawa dziecka,

Dzieci:

-posiadają zdolność do obdarzania innych uwagą,

- nie obawiają się wyrażania swoich uczuć,

- rozwijają własne zainteresowania,

- kształtują własne postawy moralne,

- znają swoje mocne i słabe strony,

Rodzice:

- aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola,

- wspólnie z nauczycielami rozwiązują problemy wychowawcze, opiekuńcze, edukacyjne,

- otrzymują obiektywną informację o postępach swojego dziecka,

- wyrażają swoją opinię o pracy przedszkola,

Nauczyciele:

- są aktywni, otwarci i twórczy,

- uczestniczą w doskonaleniu, a zdobytą wiedzę stosują w praktyce,

- są życzliwi i wrażliwi, troszczą się o harmonijny rozwój dziecka,

- szanują dzieci nie urażając ich uczuć,

Dyrektor:

- jest menadżerem,

- diagnozuje i wyznacz kierunki zmian w przedszkolu,

- jest dobrym organizatorem,

- motywuje nauczycieli do doskonalenia, wdrażania programów i innowacji pedagogicznych na rzecz rozwoju

Przedszkola,

- podejmuje działania promocyjne przedszkola,

- stawia realistyczne wymagania, konsekwentnie je realizuje,

 

Copyright © 2013. Przedszkole Gminne w Świeszynie Rights Reserved.