Harmonogram
wycieczek

PROGRAMY, PROJEKTY, KAMPANIE, INNOWACJE PEDAGOGICZNE

ROK SZKOLNY 2020/2021

Projekt „Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury” ma na celu rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i za granicą. Postać Małego Misia – maskotka – pełni rolę przewodnika po świecie literatury . Przedszkolaki przez cały rok wykonują 8 modułów o różnej tematyce. Projekt realizuje kierunki polityki MEN w roku szkolnym 2019/2020, jak również rozwija współpracę z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym.

„Piękna Nasza Polska Cała” to Międzynarodowy Projekt Edukacyjny, którego celem jest wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u dzieci i młodzieży. Przedszkolaki w każdym miesiącu wykonują 2 zadania do których włączają rodziców, dziadków, środowisko lokalne oraz zespołu ludowe. Projekt poprzez wykonywane zadania i wymianę doświadczeń integruje wiele placówek z Polski i Kresów.

Kampania Społeczna z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski „Ja nie wiedzę Ciebie, Ty zobacz mnie” ma ona na celu kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową. Poprzez zajęcia i filmy edukacyjne dzieci zapoznają się z pojęciem i sposobami pomocy ludziom z niepełnosprawnością wzrokową. 

Przedszkole czynne od 6.30 do 16.00

Zapraszamy

Kontakt

94 316-12-21

przedszkole.swieszyno@gmail.com
Świeszyno 45a,
76-024 Świeszyno

 

 

                      GRANT pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA PODPISANY

 

W dniu 13 listopada 2020 r. została podpisana umowa  pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Olgierda Kustosza – Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Stanisława Wziątka –  Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Świeszyno reprezentowaną przez Panią Ewę Korczak – Wójt Gminy Świeszyno przy kontrasygnacie Pani Bożeny Hok – Skarbnika Gminy Świeszyno o powierzenie grantu na realizację projektu grantowego pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinasowanego  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

          W ramach powyższej umowy gmina pozyskała pieniądze w wysokości 63 679,61 zł na zakup środków oraz sprzętu do utrzymania czystości i dezynfekcji dla szkół podstawowych, przedszkola i żłobka, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świeszyno. Placówki zostały doposażone m.in. w profesjonalne zestawy do sprzątania z wózkami do mycia podłóg, bezdotykowe stacje do dezynfekcji rąk, kwarcowe generatory ozonu, odkurzacze na mokro i na sucho, parownice antybakteryjne typu Karcher, lampy na promienie UV-C oraz płyny
do dezynfekcji rąk i powierzchni.