^Powrót na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

Roczny plan pracy przedszkola

 ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA GMINNEGO W ŚWIESZYNIE

 

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

Roczny Plan Pracy opracowała Rada Pedagogiczna Przedszkola Gminnego w Świeszynie

 

i zatwierdziła do realizacji Uchwałą Nr 1 /2017r .Rady Pedagogicznej w dniu 31.08.2017r.

 

Misja przedszkola

W naszym przedszkolu dziecko :

- poznaje swoje prawa, obowiązki,

- rozwija aktywność twórczą,

- zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy,

- współdecyduje i współtworzy nasze przedszkole,

- czuje się bezpieczne w życzliwej i dobrej atmosferze,

Przedszkole:

- stwarza warunki umożliwiające indywidualny rozwój każdego dziecka,

- przygotowuje dziecko do dalszego etapu edukacji,

- działa o dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną, gotową do zmian i innowacji,

- styl pracy nauczyciela oparty jest na ścisłej współpracy i przy czynnym udziale rodziców, oraz dobrych

relacjach z instytucjami współdziałającymi, wspierającymi przedszkole,

-działania programu wychowawczego i profilaktycznego oparte są na nabywaniu doświadczeń społecznych,

kształtowaniu dziecięcej osobowości,

WIZJA ROZWOJU PRZEDSZKOLA:

Przedszkole:

- otwarte na potrzeby dzieci i rodziców,

- stwarza możliwości do wszechstronnego rozwoju dzieci,

- podejmuje działania twórcze,

-integruje środowisko przedszkolne i lokalne wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska,,

- dba o wyrównywanie szans edukacyjnych,

- promuje zdrowy styl życia,

- podejmuje działania zmierzające wyeliminowaniu agresji,

- podejmuje akcje na rzecz pomocy potrzebującym,

- szanuje i respektuje prawa dziecka,

Dzieci:

-posiadają zdolność do obdarzania innych uwagą,

- nie obawiają się wyrażania swoich uczuć,

- rozwijają własne zainteresowania,

- kształtują własne postawy moralne,

- znają swoje mocne i słabe strony,

Rodzice:

- aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola,

- wspólnie z nauczycielami rozwiązują problemy wychowawcze, opiekuńcze, edukacyjne,

- otrzymują obiektywną informację o postępach swojego dziecka,

- wyrażają swoją opinię o pracy przedszkola,

Nauczyciele:

- są aktywni, otwarci i twórczy,

- uczestniczą w doskonaleniu, a zdobytą wiedzę stosują w praktyce,

- są życzliwi i wrażliwi, troszczą się o harmonijny rozwój dziecka,

- szanują dzieci nie urażając ich uczuć,

Dyrektor:

- jest menadżerem,

- diagnozuje i wyznacz kierunki zmian w przedszkolu,

- jest dobrym organizatorem,

- motywuje nauczycieli do doskonalenia, wdrażania programów i innowacji pedagogicznych na rzecz rozwoju

Przedszkola,

- podejmuje działania promocyjne przedszkola,

- stawia realistyczne wymagania, konsekwentnie je realizuje,

Roczny temat do realizacji w roku szkolnym 2017/2018–‘’ Nasze uczucie i emocje’’

ZADANIA:

1.Oswajanie dzieci z emocjami i uczuciami, nabywanie umiejętności rozpoznawania ich i nazywania.

2.Kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie, kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji

w zabawie, w pracach plastycznych i innych formach aktywności.

CELE SZCZEGÓŁOWE :

1.Poznawanie własnych praw i obowiązków

2.Budowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej

3.Kształcenie umiejętności wyrażania własnych emocji w zabawie, pracach plastycznych

4.Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie i zrozumiały dla innych

5.Rozwijanie u dzieci zdolności plastycznych

Harmonogram działań

1.Aranżowanie sytuacji wychowawczych wprowadzających dziecko w świat wartości społecznych

  • Opracowanie i stosowanie kontraktów dotyczących zasad współżycia w grupie

  • Dostarczanie wzorów właściwego zachowania się poprzez literaturę ,zabawę itp.

- termin realizacji : opracowanie kontraktów –wrzesień 2017 , dostarczanie wzorców -cały rok szkolny 2017/2018

- odpowiedzialni: wszyscy nauczyciele

2.Tworzenie warunków sprzyjających zorganizowanej i spontanicznej aktywności dziecka, aktywność artystyczna:

  • zapoznanie z prawami, obowiązkami,

  • stosowanie form grzecznościowych w zależności od sytuacji,

  • stosowanie różnorodnych pomocy, rekwizytów, dekoracji do ‘’kącików’’ zajęć, uroczystości i innych form,

- termin realizacji: cały rok szkolny 2017/2018

-odpowiedzialni: wszyscy nauczyciele

3.Organizowanie działań zmierzających do poznania każdego przedszkolaka :

  • prowadzenie systematycznej obserwacji dziecka,

  • podejmowanie celowych działań pedagogiczno-psychologicznych w celu wyeliminowania zachowań agresywnych

  • prowadzenie rozmów okolicznościowych z dzieckiem na temat ich samopoczucia, ulubionych zabaw, kolegów, koleżanek

- termin realizacji: w ciągu całego roku szkolnego 2017/2018

-odpowiedzialni: wszyscy nauczyciele poszczególnych grup

4. Organizacja uroczystości przedszkolnych, celem wzmacniania więzi emocjonalnej z rodziną

-termin realizacji: w ciągu całego roku szkolnego zgodnie z planem pracy 2017/2018

-odpowiedzialni: nauczyciele poszczególnych grup

5. Udział dzieci w przeglądach teatralnych, recytatorskich, plastycznych

-termin realizacji: cały rok szkolny 2017/2018

-odpowiedzialni: nauczyciele poszczególnych grup ,wg planów pracy

6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

-termin realizacji: cały rok szkolny 2017/18

-odpowiedzialni: dyrektor ,wszyscy nauczyciele

7.Organizacja ‘’Dnia Emocji”- podsumowanie naszej rocznej pracy

- termin realizacji maj 2018

-odpowiedzialni : nauczyciele- S .Pazera, A. Żmuda

8. Organizacja wycieczek, udziału dzieci w koncertach, teatrach tematycznych z oswajaniem świata emocji

- termin realizacji : cały rok szkolny

- odpowiedzialni dyrektor, wszyscy nauczyciele

 

Oczekiwane efekty

Dzieci:

- Podejmują próby oceny postępowania innych i własnego

- Podejmują się chętnie wszelkich form działalności plastycznej ,potrafią wyrażać swoje stany i uczucia emocjonalne

- Potrafią się odwołać do zasad współżycia w grupie ,zwłaszcza konfliktowych

- Znają własne prawa i obowiązki

- Rozszerzą informacje o swojej rodzinie

-Dostrzegą i uszanują odrębność innych

-Włączą się aktywnie w życie grupy

Monitorowanie :

Dotyczyć będzie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnych sferach działalności ,ze szczególnym uwzględnieniem

działalności plastycznej. Zastosujemy narzędzia badawcze: ,obserwacje, analiza dokumentów, oraz narzędzia własne

nauczycielek służące do ewaluacji.

 

 

Ewaluacja będzie prowadzona na bieżąco w roku szkolnym 2017/2018,a wyniki przedstawione zostaną na Radzie Pedagogicznej podsumowującej oraz na zebraniu z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2018r.

Ocena wyników ,wniosków będzie służyła do kierunku dalszej pracy przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. Przedszkole Gminne w Świeszynie Rights Reserved.